skip to Main Content
info@pietoudolfcollection.com

Algemene Voorwaarden
van Piet Oudolf Collections

Artikel 1. Algemeen
De Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Green Elite Collection B.V. handelend met het merk Piet Oudolf Collection en de consument. Bij het plaatsen van een bestelling door de consument accepteert de wederpartij de Algemene Verkoopvoorwaarden. Afwijken van de Verkoopvoorwaarden kan slechts indien met Green Elite Collection B.V. schriftelijk overeenstemming en goedkeuring is bereikt. De verkoopvoorwaarden respecteren de rechten van de consument volgens het in Nederland algemeen geldende consumentenrecht.

Artikel 2. Identiteit van de ondernemer
Green Elite Collection B.V. handelend met het merk Piet Oudolf Collection
Turfspoor 53
2165 AW Lisserbroek
The Netherlands

BTW: NL853675855B01
KvK: 59872217
Bank IBAN: NL67RABO0187632642

Telefoonnummer: 088-2522200
Email: service@pietoudolfcollection.com

Artikel 3. Het aanbod
Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.

Als Green Elite Collection B.V. gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Green Elite Collection B.V. niet. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 Artikel 4. De overeenkomst
4.1.De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 3, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

4.2.Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Green Elite Collection B.V. onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Green Elite Collection B.V. is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

4.3.De overeenkomst komt elektronisch tot stand, Green Elite Collection B.V. treft daarom passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige web omgeving. De consument betaalt elektronisch, Green Elite Collection B.V. zal daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

 4.4.Green Elite Collection B.V. kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Green Elite Collection B.V. op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is Green Elite Collection B.V. gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 

Artikel 5. Levering en levertijd
5.1.Green Elite Collection B.V. zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

5.2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Green Elite Collection B.V. kenbaar heeft gemaakt. Het kan gebeuren dat de consument niet thuis is op het moment dat het pakket door de bezorger wordt aangeboden.
Wanneer de consument niet thuis is, wordt het pakket nogmaals aangeboden of wordt het afgeleverd bij de buren, de consument treft in het laatste geval een bericht hierover aan in de brievenbus.

5.3.Green Elite Collection B.V.is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten van aflevering worden door Green Elite Collection B.V. gedragen.

5.4.Bovengenoemde aflevertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn.Green Elite Collection B.V. is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden.

5.5. De Piet Oudolf Collecties (planten) en overige artikelen (niet planten) worden op elke werkdag verstuurd.

Artikel 6. Leverbaarheid artikelen
Indien de overeenkomst betrekking heeft op planten, verplicht Green Elite Collection B.V. zich zoveel mogelijk aan levering van de bestelde artikelen. Indien een artikel niet leverbaar is door onder meer (maar niet beperkt tot) een slecht oogstresultaat, dan zal Green Elite Collection B.V. een voorstel ter vervanging van het artikel doen.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud
Het eigendom en daarmee eigendomsrecht evenals de verplichtingen ten aanzien van het bestelde gaan pas over als fysieke levering van de goederen aan de wederpartij heeft plaatsgevonden. Tot die tijd heeft Green Elite Collection B.V. de zorgplicht ten aanzien van het door de wederpartij bestelde. Alle bestelde en geleverde artikelen blijven ons eigendom tot de volledige koopsom daarvan op onze rekening is bijgeschreven.

Artikel 8. Reclames, aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid
8.1. Na ontvangst van het bestelde dient de consument zich er direct van te verwittigen dat de ontvangen goederen overeenkomen met het bestelde en in goede staat verkeren. Indien het niet juist blijkt te zijn, dan verplicht de consument zich tot het binnen 2 dagen schriftelijk melden van de geconstateerde afwijkingen.  Zie klachten.

8.2. De melding dient ondersteund te worden met beelden van de geconstateerde afwijking. Green Elite Collection B.V. verplicht zich een passende oplossing voor te stellen die voor de consument als ook voor Green Elite Collection B.V. bevredigend is. De melding van de geconstateerde afwijking dient te geschieden via: de klantenservice 088-2522200.

E- mail naar service@pietoudolfcollection.com

De consument is zelf verantwoordelijk voor het juiste gebruik van de geleverde goederen.

Green Elite Collection B.V. is niet aansprakelijk voor negatieve gevolgen van onoordeelkundig, oneigenlijk of onjuist gebruik of misbruik van het geleverde.

Artikel 9. Adreswijziging
Om de bestelling juist en tijdig te kunnen leveren, moeten wijzigingen in het afleveradres direct aan Green Elite Collection B.V. vooraf zijn doorgeven.Green Elite Collection B.V. kan een juiste en tijdige levering niet garanderen voor wijzigingen, die niet tijdig en correct hebben plaatsgevonden voor levering.

Artikel 10. Niet ontvangen pakketten
Indien het pakket niet is ontvangen, om andere redenen dan onjuiste adressering, dan wordt de bestelling opnieuw verstuurd. Er worden geen creditbedragen uitgekeerd. Alleen herlevering is mogelijk.

Artikel 11. Schadevergoeding
11.1.Eventuele schadevergoeding door foutieve en/of kwalitatief niet goede leveringen, gemeld volgens het genoemde in artikel 8, zal worden voldaan door het opnieuw versturen van het bestelde. Indien dit niet mogelijk is dan zal de schadevergoeding nimmer het bedrag van het bestelde te boven gaan.

11.2.Green Elite Collection B.V. kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel is ontstaan door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen.

11.3. Omstandigheden, die in ieder geval niet voor risico van Green Elite Collection B.V. komen zijn: ziekte, in-, uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, niet nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers, storingen in de productie, etc.

 11.4. Het in het vorige artikel en in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van Green Elite Collection B.V. als gevolg van dwingendrechtelijke bepalingen.

 Artikel 12. Bescherming persoonsgegevens / Privacy statement
12.1. Om van de consument een bestelling aan te kunnen nemen en met de juiste zorg te omringen, heeft Green Elite Collection B.V. een aantal gegevens van de consument nodig. Alle door de consument verstrekte gegevens worden vertrouwelijk behandeld, in overeenstemming met de nationale en Europese regelgeving. Green Elite Collection B.V. zal de gegevens van de consument nooit aan derden overdragen. De privacy van de consument is veilig bij Green Elite Collection B.V. Green Elite Collection B.V. zal de door de consument verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de consument en nog zolang bewaard als nodig is voor de behandeling van eventuele klachten naar aanleiding van de uitvoering van de bestelling.

12.2. Indien de consument de invoervelden voor aanmelding op de nieuwsbrief heeft aangevinkt en voorts heeft aangevinkt dat hij toestemming geeft voor verwerking van zijn gegevens voor gemakkelijke verwerking van nieuwe bestellingen en voor het kunnen vernemen van aanbiedingen en andere commerciële mededelingen die Green Elite Collection B.V. voor hem nuttig acht, zullen zijn gegevens worden opgenomen in een centraal bestand van Green Elite Collection B.V. en zullen die daarvoor worden gebruikt. De consument kan te allen tijde zijn toestemming resp. zijn aanmelding voor de nieuwsbrief ongedaan maken via zijn “persoonlijke pagina” of per e-mail: service@pietoudolfcollection.com indien gewenst.

12.3. De consument kan ook zijn toestemming of een of meer van de aanmeldingen ongedaan maken door een e-mail te sturen naar service@pietoudolfcollection.com of te bellen met de klantenservice 088-2522200.

Deze is van maandag t/m vrijdag bereikbaar van 09:00 uur t/m 17:00 uur.

12.4. De bedoelde ongedaan making zal dan binnen een werkdag na ontvangst door Green Elite Collection B.V. van de bewuste e-mail resp. ontvangst van de bewuste melding bij de klantenservice in ons systeem worden uitgevoerd.

12.5. Privacy op internet en cookies
Bij elk bezoek aan de site Green Elite Collection B.V. wordt automatisch u (tijdelijke) IP-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst.Green Elite Collection B.V. bewaart en gebruikt deze gegevens om de navigatie, bezochte pagina’s en de al dan niet door de consument bestelde artikelen van de  Green Elite Collection B.V.- website te analyseren. Green Elite Collection B.V. kan de consument aan de hand van deze analyse informeren over gerichte aanbiedingen, of productinformatie die voor de consument interessant zou kunnen zijn, en de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site en e-mails verbeteren.
Om onze dienstverlening en site te optimaliseren en de consument gericht te kunnen informeren over interessante aanbiedingen of producten, worden via de site eveneens zogenaamde cookies op de computer geplaatst. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het bezoek aan een site naar de computer wordt gestuurd. Met behulp van cookies kan Green Elite Collection B.V. er ook voor zorgen dat de consument bij een bezoek aan de Green Elite Collection B.V. site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren.

De domeinnaam van de site server die de cookies doorgeeft is Piet Oudolf Collection.  De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies worden geweigerd of dat de consument op de hoogte wordt gesteld, wanneer de consument een cookie ontvangt. Instructies met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van de browser vindt u onder ‘Help’ in de toolbar van de meeste browsers. Hoewel u als bezoeker van de site de site nog steeds kunt bezoeken is het echter mogelijk dat als cookies worden geweigerd, bepaalde diensten of elementen van de site niet optimaal functioneren. Het uitzetten van cookies beperkt het gebruik van onze site en diensten.

Artikel 13. Aankoop retour sturen
Op planten is het herroepingsrecht uitgesloten i.v.m. de beperkte houdbaarheid van deze producten.
Op alle overige artikelen is het herroepingsrecht wel van toepassing.
13.1. Op producten, anders dan planten, die de consument via de webwinkel heeft gekocht, kan de consument zonder opgave binnen 14 werkdagen na ontvangst terug zenden.

Daarmee ontbindt de consument de aankoop van het product/de producten. De consument heeft recht op teruggave door Green Elite Collection B.V. van het bedrag dat de consument al heeft betaald aan Green Elite Collection B.V. minus de verzendkosten, met betrekking tot het teruggestuurde product(en). Wanneer de consument de geleverde producten na afloop van deze zichttermijn niet aan Green Elite Collection B.V. heeft teruggezonden, is de koopovereenkomst definitief geworden.

13.2. Indien de consument slechts enkele producten, anders dan planten, uit een bestelling terug stuurt binnen de zichttermijn van 14 dagen, heeft de consument geen recht op (gedeeltelijke) teruggave van de verzendkosten.Green Elite Collection B.V. behoudt zich verder het recht voor om in voorkomende gevallen de werkelijke rechtstreekse kosten voor het retour zenden in rekening te brengen.

13.4. Na de zichtperiode van 14 dagen kan de aankoop niet meer zonder reden worden geretourneerd. Het is aan de consument om aan te tonen dat er tijdig van het recht tot retourneren gebruik gemaakt is. Daarom raad Green Elite Collection B.V. aan er voor te zorgen dat de consument in het bezit is van een afgiftebewijs, een bewijs van ter post bezorging of een vergelijkbaar document.

Artikel 14. Bestelling annuleren.
Als de consument de bestelling wil annuleren verzoekt Green Elite Collection B.V. de consument per e-mail of telefoon contact op te nemen met de klantenservice. Hier kan men de consument direct zeggen of de bestelling al ter verzending is aangeboden of niet. Is het pakket nog niet verzonden, dan kan de bestelling direct zonder kosten worden geannuleerd. Is het pakket wel verzonden, dan kan de consument de overeenkomst herroepen door binnen 14 dagen de producten in de originele, ongeschonden verpakking aan Green Elite Collection B.V. terug te sturen. Voorwaarde is, dat de producten Green Elite Collection B.V. in goede staat weer bereiken. Het risico en de verzendkosten voor de retourzending zijn voor rekening van de consument. (let op: geldt niet voor planten die al zijn verzonden, die kan  Green Elite Collection B.V. niet meer terug nemen.)

Artikel 15. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
15.1. Alle rechten van intellectuele eigendom van weergeven informatie, mededelingen, schetsen, geplaatste teksten, foto’s, illustraties, tekeningen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met de internetsite die berusten bij Green Elite Collection B.V., haar toeleveranciers en andere rechthebbende. Het is niet toegestaan om gebruik te maken van de intellectuele eigendomsrechten, eigendom van Green Elite Collection B.V. en worden beschermd door auteursrecht.

15.2. Het is niet toegestaan het onder 15.1 genoemde te vermenigvuldigen zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Green Elite Collection B.V. of nader te noemen meester.

Artikel 16.Toepasselijk recht/bevoegde rechter ·
16.1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen Green Elite Collection B.V. en de consument is Nederlands recht van toepassing.

16.2. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht in overeenstemming met het Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut of, indien. Green Elite Collection B.V. daarvoor kiest, de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van of de koper. De procedure Green Elite Collection B.V. zal worden gevoerd in de Nederlandse taal.

Het scheidsgerecht beslist naar de regelen des rechts.

Artikel 17. Nederlandse tekst prevaleert
De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan.

Artikel 18. Prijzen
Green Elite Collection B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen in prijzen, afbeeldingen en teksten.

18.1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

18.2. In afwijking van het vorige lid kan Green Elite Collection B.V. producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Green Elite Collection B.V. geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

18.3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen en omstandigheden zoals omschreven in art. 18.2.

18.4. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 19. Klachten
In geval van een klacht dient de consument zich aan het volgende protocol te houden.
Schade door verwaarlozing, vorst of te natte / droge omstandigheden valt niet onder deze klachtenregeling.
Voorwaarde waaraan moet worden voldaan:

  • Niet geleverd, algemeen: reactie binnen twee (2) weken door klant.
  • Niet geleverd, niet thuis: reactie binnen twee (2) weken door klant.
  • Kwaliteit niet goed: reactie binnen twee (2) dagen door klant.
  • Te weinig geleverd: reactie binnen twee (2) dagen door klant. 

19.1. Bij Green Elite Collection B.V. ingediende klachten worden binnen een termijn van 7 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Green Elite Collection B.V. binnen de termijn van 7 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 Artikel 20.  Garantie
Alle collecties vanGreen Elite Collection B.V. worden rechtstreeks via gespecialiseerde kwekers geleverd.
Op deze manier is de consument verzekerd van verse, gezonde planten.
Om deze kwaliteit te onderstrepen levert Green Elite Collection B.V. elke tuinplant met groeigarantie.
Mocht de plant binnen 2 maanden na aanplant geen leven meer vertonen, vertel het aanGreen Elite Collection B.V.

LET OP: Ook planten hebben honger en dorst, vergeet dus niet om genoeg water te geven!

20.1. Groeigarantie op onze planten. Wanneer de plant niet goed aanslaat, kan de consument door middel van deze garantie het recht hebben op een nieuwe plant.
Green Elite Collection B.V. heeft enkele voorwaarden opgesteld met betrekking tot deze garantie:

  • De consument kan de plant (niet de hele collectie) binnen 2 maanden na ontvangst retourneren, na overleg met de klantenservice.
  • De consument neemt foto’s van de plant en bewaar de aankoop bon en mail deze naar

service@pietoudolfcollection.com

  • Aan de hand van de foto’s, de bon en het verhaal van de consument, bepaaltGreen Elite Collection B.V. of de consument in aanmerking komt voor de garantie. Green Elite Collection B.V. neemt binnen 2 werkdagen contact met de consument op.
  • Green Elite Collection B.V. geeft tot 2 maanden garantie op vasten planten / grassen. Als de plant binnen deze periode niet aanslaat, ontvangt de consument kosteloos een nieuw exemplaar. 
  • Bij verwaarlozing, vorstschade en andere weerschade vervalt de garantie.
  • Green Elite Collection B.V. geeft op aanverwante artikelen tot 6 maanden garantie na aankoop.

Artikel 21.    Geleverde producten zijn niet geschikt voor consumptie.
De planten in onze webwinkel worden aangeboden voor in de tuin en zijn niet voor consumptie geschikt, tenzij anders aangegeven.
Sommige planten of plantdelen kunnen bovendien giftig zijn voor mens, houd hiermee rekening bij het bepalen van de standplaats. Aconitum ( Monnikskap)

Deze Algemene Voorwaarden zijn op 08-04-2016 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht

onder nummer CMR-885656 -08-04-2016

Ontdek nu nieuw tuinplezier met de Piet Oudolf Collection

Back To Top